ره‌نموده‌هاي پيامبران

هر پيامبري در دو عرصه شيوه‌هاي خود را براي بهتر كردن زندگي امتش ارائه كرده است: راهكارهاي هر-زماني (Global) و مسائل خاص مكاني (Local). مسائلي كه در حوزه اخلاق و فلسفه‌ي زندگي و ايجاب‌هاي انساني بيان شده را مي‌توان براي هميشه‌ي تاريخ بكار برد و حداكثر آنكه با عطري جديدتر ارائه كرد. اما بديهي است كه مسائل خاص زمان و مكان آن پيامبر را نمي‌توان عيناً به هميشه‌ي تاريخ تعميم داد، بلكه شايسته است كه با نگرش هوشمندانه، شيوه‌هاي برخورد با قضايا را به‌دست آورد و نتيجه را به‌كار بست. مثلاً شيوه‌هاي پيامبري كه در منطقه آفريقا بوده قطعاً با شيوه‌هاي پيامبري كه در منطقه اروپا بوده حداقل به‌دليل جغرافياي متفاوت، متفاوت است. پس راهكارهاي منطقه‌اي (Local) را نمي‌توان به همه‌ي دنيا سرايت داد. همچنين ‌مسائلي كه مستقمياً با دنياي مادي مردم سروكار دارد، تابع الزامات عقلي و درك نوين بشر است و نمي‌توان الزاماً با راه‌حل‌هاي گذشته اصرار در حل آنان داشت. و همينطور عكس آن است كه اگر چيزي از مسائل فرامادي بشري در گذشته داراي ارزشي بوده، مانند ايثار و انفاق، نمي‌توان تصور كرد كه در عصر نوين بايد ارزش‌هاي آنان را زدود و دوباره ارزش‌گذاري كرد. اگرچه ممكن است مصداق‌هاي آنان قابل تفسير باشد اما ارزش‌زدايي نمي‌شوند. شنبه 29 دي 86

/ 0 نظر / 5 بازدید