دروغ‌های بزرگ راحت‌تر باور می‌شوند

بسیاری از باورهای عمیق، ریشه در دروغ‌هایی بس بزرگ دارند. آنگاه که باورپذیری به غربال اندیشه‌ورزی درنیاید، هر راست و ناراستی در کنج اندیشه‌ی انسان جای می‌کند و خود نیز منشاء افکار ناصواب می‌شود. بهتر است یکبار صادقانه بزرگترین باورهای محکم خود را به محکمه‌ی اندیشه و صداقت بکشانیم. «از تفنگ خالی دو نفر می‌ترسند!» یا به‌عبارتی باید بترسند. دوشنبه 7 اردیبهشت 88

/ 0 نظر / 7 بازدید