جامعه‌ي اخلاقي

0210erichhepp.jpgقرار بود كه مدرنيته بسياري از مشكلات بشر را حل كند (كه انصافاً اين توانايي را در دل خود دارد) اما وضعيت امروز بشر نشان مي‌دهد كه اين پديده نتوانسته كه از رنج‌هاي بشر بكاهد بلكه از شكلي به شكل ديگر درآورده است. به‌نظر مي‌رسد اين مسئله از آنجايي شروع شد كه همه‌ي سهم «جامعه‌ي اخلاقي» به نفع «جامعه‌ي مدني» مصادره شد. اگرچه شايسته است كه همواره ميزان اهميت جايگاه مدنيت را كمتر از 70% ندانيم، اما با حذف اخلاق از حوزه تفكر بشر، پايه‌ي ظلمي مضاعف را برگردنش نهاده‌ايم. هرچيز به‌جاي خويش نيكوست.

/ 0 نظر / 6 بازدید