مالک همدیگر هستیم یا مستأجر؟

یکی از بزرگترین مشکلات در زوجیت‌ها (اعم از زوج زناشویی، زوج همکاری، ...) در احساس مالکیت است. به‌گونه‌ای که یک یا هر دو طرف نوعی احساس مالکیت نسبت به هم پیدا می‌کنند که تا قبل از آن نبوده است. یک زوج بیشتر از آنکه مالک همدیگر باشند، مستأجر همدیگر هستند و عهد می‌بندند که برای مدتی معین و با شرایطی معین، به سوی اهدافی مشترک یا حتی غیرمشترک ولی قابل قبول، حرکت کنند. ما حتی مالک فرزندان هم نیستیم بلکه مشاور و راهنمایان ایشان هستیم و مالک اصلی هر کسی فقط خداوند است. چهارشنبه 2 اردیبهشت 88

/ 0 نظر / 12 بازدید